ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ
ΑΜΕΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.      Επίδομα Μάνας

      (ως ελάχιστη αντιπροσφορά στην μάνα που προσφέρει στην πολιτεία πολλούς φορολογούμενους πολίτες ενισχύοντας των κοινωνικό ιστό και την οικονομία του τόπου)

α) Επέκταση

    Να επεκταθεί το δικαίωμα του επιδόματος πολύτεκνης μάνας ώστε να καλύψει όλες τις πολύτεκνες μάνες ανεξάρτητα αν παίρνουν σύνταξη ή όχι.

(εμπίπτει στις προεκλογικές υποσχέσεις)

β) Αύξηση

    Το ύψος του επιδόματος πολύτεκνης μάνας να είναι ίσο με το ύψος του βασικού επιδόματος τέκνου όπως ίσχυε πριν την φορολογική μεταρρύθμιση.

2.      Χορήγημα Εθνοφρουρού – Επαναφορά του 50%

Να γίνει επαναφορά της πρόνοιας για αυξημένο χορήγημα κατά 50% στους εθνοφρουρούς παιδιά πολυτέκνων όπως ίσχυε πριν την φορολογική μεταρρύθμιση.

(εμπίπτει στις προεκλογικές υποσχέσεις)

3.      Χορηγία για αγορά αυτοκινήτου

α) Αύξηση

    Να αυξηθεί η χορηγία για αγορά αυτοκινήτου από £2000 σε £5000.

(εμπίπτει στις προεκλογικές υποσχέσεις)

 β) Επαναδιεκδίκηση

    Να δικαιούται ο πολύτεκνος μετά από παρέλευση 8 χρόνων από την πρώτη αγορά να επαναδιεκδικήση την χορηγία εφ’ όσον πληροί τα κριτήρια.

    Για τους πολύτεκνους που εξάσκησαν το δικαίωμα με το ποσό των £2000, να δικαιούνται να επαναδιεκδικήσουν την χορηγία μετά από παρέλευση  5 χρόνων, εφ’ όσων πληρούν τα κριτήρια. 

4.      Φοιτητική Χορηγία – Επέκταση και Αύξηση

α) Αύξηση της φοιτητικής χορηγίας

      β) Επέκταση ώστε να ισχύει για το προκαταρτικό έτος σε ξένες χώρες (γλώσσα – προετοιμασία) και να ισχύει και για τους έγγαμους γονείς.

5.      Ρεύμα, Νερό – Άρση αδικιών και ίση μεταχείριση

Να αρθούν οι αδικίες που υφίστανται οι πολύτεκνοι στο Ρεύμα και στο Νερό εξαιτίας του άδικου και απαράδεκτου τρόπου τιμολόγησης με την εισαγωγή ειδικών διατιμήσεων ή εκπτώσεων

6.      Επίδομα Ενίσχυσης Πολύτεκνης Οικογένειας

Παραχώρηση επιδόματος ενίσχυσης πολύτεκνης οικογένειας ως αντιστάθμισμα της κατάργησης του 13ου επιδόματος και της ειδικής χορηγίας των £60.

7.      Επίδομα Τέκνου – Αύξηση

Αδήριτη ανάγκη αύξησης του επιδόματος τέκνου ως αντιστάθμισμα των απωλειών και επιπτώσεων που υπέστησαν οι πολύτεκνες οικογένειες από τη φορολογική μεταρρύθμιση του 2002-2003 και  για αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών και της αύξησης των τιμών των προϊόντων πρώτης ανάγκης που επήλθε κατά τα τελευταία χρόνια.

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ   ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

 1.  ΓΕΝΙΚΑ

 α. Νομική κατοχύρωση πολυτέκνων

    Με ορίζοντα το Δημογραφικό πρόβλημα και τη σωρεία προβλημάτων που προκύπτουν  αναφύεται η αναγκαιότητα πρότασης νόμου «περί προστασίας πολυτέκνων» (πολυτεκνική ιδιότητα)

 

β. Δημογραφική Πολιτική

    Ανάδειξη της αναγκαιότητας χάραξης και εφαρμογής Δημογραφικής – Οικογενειακής πολιτικής για αύξηση του γηγενούς πληθυσμού.

    Προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία η δημιουργία σε πρώτο στάδιο ενός δημογραφικού φορέα (ή μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής ή ενός συντονιστικού διυπουργικού οργάνου ή ενός υφυπουργείου που θα επιλαμβάνεται, θα σχεδιάζει και θα προωθεί)

 

2.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 1.      Επίδομα Μάνας

α. Επέκταση

    Να επεκταθεί το δικαίωμα του Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας ώστε να καλύψει όλες τις πολύτεκνες μάνες ανεξάρτητα αν παίρνουν σύνταξη ή όχι.

β. Αύξηση

         Το ύψος του Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας να είναι ίσο με το ύψος του βασικού επιδόματος τέκνου.

 

2.      Χορηγία για αγορά αυτοκινήτου

α. Αύξηση

    Να αυξηθεί η χορηγία για αγορά αυτοκινήτου από £2000 σε £5000. 

β. Επαναδιεκδίκηση

    Να δικαιούται ο πολύτεκνος μετά από παρέλευση 8 χρόνων από την πρώτη αγορά να επανακτά το δικαίωμα εφ’ όσων πληροί τα κριτήρια.

    Για τους πολύτεκνους που εξάσκησαν το δικαίωμα με το ποσόν των £2000 να δικαιούνται να επαναδιεκδικήσουν την χορηγία μετά από παρέλευση 5 χρόνων εφ’ όσων πληρούν τα κριτήρια.

 

 3.      Επίδομα τέκνου

α. Αύξηση

    Αδήριτη ανάγκη αύξησης του επιδόματος τέκνου ως αντιστάθμισμα των απωλειών και επιπτώσεων που υπέστησαν οι πολύτεκνες οικογένειες από τη φορολογική μεταρρύθμιση του 2002-2003 και για αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών και της αύξησης των τιμών των προϊόντων πρώτης ανάγκης που επήλθε κατά τα τελευταία χρόνια.

 β. Επίδομα ενίσχυσης πολύτεκνης οικογένειας

    Παραχώρηση επιδόματος ενίσχυσης πολύτεκνης οικογένειας ως αντιστάθμισμα της κατάργησης του 13ου επιδόματος και της ειδικής χορηγία των £60.

 

4.      Φορολογικό σύστημα

α. Υπολογισμός κατά κεφαλή οικογενειακού εισοδήματος

    Εφαρμογή ενός φορολογικού συστήματος που να αναγνωρίζει την οικογένεια ως φορολογική μονάδα. Όλα τα έσοδα των μελών της οικογένειας να αθροίζονται και αφού διαιρεθούν διά του αριθμού των μελών της οικογένειας μετά να φορολογείται το εισόδημα κάθε μέλους της.  Με αυτό τον τρόπο θα ισοσταθμιστεί η προσφορά των οικογενειών με την φορολογική απαίτηση του κράτους και θα αρθούν οι αδικίες.  

    β. Αφορολόγητο εισόδημα – Εκπτώσεις

    Αύξηση του αφορολόγητου ποσού σε μια πιο δίκαιη βάση και επανάκτηση των εκπτώσεων και πιστώσεων.

 

5.      Φοιτητική Χορηγία – Υποτροφίες – Φοιτητικά δάνεια

α. Αύξηση της φοιτητικής χορηγίας

β. Επέκταση ώστε να ισχύει για το προκαταρτικό έτος σε ξένες χώρες (γλώσσα - προετοιμασία) και να ισχύει και για τους έγγαμους γονείς.  

γ. Βελτίωση των κριτηρίων για παραχώρηση υποτροφιών από τους κρατικού   φορείς ΙΚΥ κ.α

δ. Βελτίωση των κριτηρίων για παραχώρηση φοιτητικών δανείων με ευνοϊκού   όρους.

 

 3.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

1. Στεγαστικά

  

    α. Σχέδιο Στέγασης Πολυτέκνων μέσω Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης

         Να βελτιωθούν και διευρυνθούν τα κριτήρια παραχώρησης δανείου μέσω του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για στέγαση πολυτέκνων οικογενειών ως εξής:

1.     Το ύψος του δανείου να αυξηθεί από  ΛΚ30,000  στις  ΛΚ60,000.

2.     Το ύψος δανείου για επέκταση ή βελτίωση να αυξηθεί από ΛΚ10.000 στις ΛΚ20,000.

3.     Το ύψος του οικονομικού κριτηρίου, αν και πιστεύουμε ότι πρέπει να καταργηθεί, να αυξηθεί και να είναι στο διπλάσιο του εκάστοτε αφορο- λόγητου ποσού.

4.     Να αυξηθεί η υποθήκη της αξίας του ακινήτου από 75% σε 85%.

5.     Να καταργηθεί ο όρος για 4 εξαρτώμενα παιδιά ή και να θεωρούνται εξαρτώμενα παιδιά τα στεγαστικά εξαρτώμενα (δηλαδή τα άγαμα παιδιά ανεξάρτητα ηλικίας).

6.     Να επεκταθεί το σχέδιο ώστε να έχουν δικαίωμα δανειοδότησης και τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών

7.     Να τυγχάνουν δανειοδότησης για απόκτηση ή και επέκταση ή και βελτίωση κατοικίας και οι πρόσφυγες πολύτεκνοι ανεξάρτητα αν βοηθήθηκαν από το σχέδιο των προσφύγων.

8.  Να δικαιούνται την εξασφάλιση  δανείου, πολύτεκνοι που πληρούν τα κριτήρια, για εξόφληση άλλου στεγαστικού δανείου τους σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

 

    β. Σχέδιο Στέγασης Χαμηλά Αμοιβομένων μέσω Οργανισμού Αναπτύξεως Γης

        Να βελτιωθούν και διευρυνθούν τα κριτήρια για απόκτηση στέγης μέσω του   Οργανισμού Αναπτύξεως Γης ως εξής:

           1. Το οικονομικό κριτήριο να αυξηθεί και να είναι το διπλάσιο του εκάστοτε αφορολόγητου ποσού.

2.      Να αυξηθεί η πρόσθετη χορηγία που παραχωρείται για κάθε πρόσθετο δωμάτιο.

3.      Να αυξηθεί το μέγεθος των οικιστικών μονάδων που παραχωρούνται σε πολύτεκνες οικογένειες ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες των πολυτέκνων οικογενειών.

4.      Να καταργηθεί ή μειωθεί ή και να αποκόπτεται από την χορηγία το ποσοστό ίδιας χρηματοδότησης (προκαταβολή).

5.      Το επιτόκιο για τις πολύτεκνες οικογένειες να είναι το χαμηλότερο.

6.      Οι πολύτεκνες οικογένειες να έχουν προτεραιότητα στην εξασφάλιση οικίας.

 

    γ. Κυβερνητικά Στεγαστικά Σχέδια

    Οι πολύτεκνες οικογένειες να έχουν προτεραιότητα σ’όλα τα Κυβερνητικά στεγαστικά Σχέδια. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται  το οικονομικό κριτήριο τότε να υπολογίζεται το κατά κεφαλή εισόδημα της οικογένειας. 

    δ. Επιχορήγηση προσφύγων (προσφυγικό)

    Αύξηση του ποσού της επιχορήγησης ανάλογα με τον αριθμό παιδιών της οικογένειας. ( Η χορηγία σήμερα παρέχεται μέχρι και το 4ο παιδί. Ζητούμε να παρέχεται επιπλέον χορηγία και αναλογικά και για το 5ο, 6ο, κ.ο.κ παιδί)

    

2. Νερό

    Ειδική διατίμηση για πολύτεκνες οικογένειες ή έκπτωση 50%

 

 4.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1.     Δικαίωμα διορισμού πολυτέκνων σε ποσοστό 10% σε δημόσιες υπηρεσίες, ημικρατικούς Οργανισμούς, σχολικές εφορείες, βιομηχανικές μονάδες κ.α.

2.     Δικαίωμα τοποθέτησης πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων σε υπηρεσίες κοντά στην έδρα (τόπο διαμονής).

3.      Επέκταση παροχής επιδομάτων (ανεργιακού, ανικανότητας και άλλα) και για πέραν των τριών εξαρτωμένων τέκνων. ( Μέχρι σήμερα παρέχεται το επίδομα μόνο μέχρι 3 εξαρτώμενα.  Ζητούμε να παρέχεται το επίδομα και για το 4ο, 5ο, κ.ο.κ εξαρτώμενο με ανάλογη αύξηση του ποσού κατά παιδί).

4.     Να αυξηθεί ή παραχώρηση άδειας Μητρότητας από 16 εβδομάδες σε 26 εβδομάδες.

 

5.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

1.      Μεταγραφή φοιτητών μεταξύ Ελλαδικών Πανεπιστημίων και μεταξύ Ελλαδικών και Πανεπιστημίου Κύπρου.

2.      Βελτίωση των κριτηρίων για παραχώρηση υποτροφιών από τους κρατικούς φορείς ΙΚΥ κ.α

3.      Βελτίωση των κριτηρίων για παραχώρηση φοιτητικών δανείων με ευνοϊκούς όρους.

4.      Αύξηση της φοιτητικής Χορηγίας.

5.      Επέκταση της φοιτητικής χορηγίας ώστε να ισχύει για το προκαταρτικό έτος σε ξένες χώρες (γλώσσα – προετοιμασία) και να ισχύει και για τους έγγαμους γονείς.

6.      Μέριμνα παροχής δικαιώματος για διαμονή σε φοιτητική Εστία σε πολύτεκνους γονείς ή τέκνα πολυτέκνων που είναι φοιτητές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου.

7.      Παροχή άδειας με απολαβές σε πολύτεκνους γονείς που σπουδάζουν τόσο για παρακολούθηση μαθημάτων όσο και για όλη την περίοδο των εξετάσεων.

8.      Επέκταση των σχολικών μεταφορικών σε όλα τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών που φοιτούν σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.

9.      Αναστολή μεταθέσεων πολυτέκνων μητέρων εκπαιδευτικών που έχουν μικρά παιδιά μέχρι 12 ετών.

10. Δωρεάν εγγραφή στα εξεταζόμενα μαθήματα στις (ενοποιημένες) παγκύπριες εξετάσεις για εξασφάλιση θέσης στα ΑΑΕΙ και ΤΕΙ Ελλάδας και Κύπρου

11. Δωρεάν φοίτηση στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.

 

Πανεπιστήμιο Κύπρου

 1.      Παραχώρηση αριθμού θέσεων (ειδικά κριτήρια) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2.  Παραχώρηση αριθμού θέσεων για μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

3.      Μέριμνα παροχής δικαιώματος για διαμονή στη φοιτητική Εστία σε πολύτεκνους γονείς ή τέκνα πολυτέκνων που είναι φοιτητές.

4.      Δικαίωμα μεταγραφής φοιτητών από Πανεπιστήμια της Ελλάδας.

  

6.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

1.      Χορήγημα  Εθνοφρουρού

α. Επαναφορά του 50%

Επαναφορά της πρόνοιας για αυξημένο χορήγημα κατά 50% στους εθνοφρουρούς παιδιά πολυτέκνων οικογενειών όπως ίσχυε πριν την φορολογική μεταρρύθμιση

 

β. Διπλάσιο χορήγημα

    Επαναφορά της πρόνοιας για διπλάσιο χορήγημα εθνοφρουρού στους εθνοφρουρούς παιδιά πολυτέκνων οικογενειών που έχουν δικαίωμα 13μηνης θητείας όπως ίσχυε πριν την φορολογική μεταρρύθμιση

 

γ. Τοποθετήσεις / Μεταθέσεις

    Επαναφορά, για σκοπούς τοποθετήσεων / μεταθέσεων, της πρόνοιας για παραχώρηση μορίων για όλα τα παιδιά της πολύτεκνης οικογένειας όπως ίσχυε και προηγουμένως.

 

2.      Μείωση θητείας

Το δικαίωμα για μειωμένη 13μηνη θητεία να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και τις πολύτεκνες οικογένειες με 4 παιδιά.

 

7.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

1.      Γενικό Σχέδιο Υγείας

Με την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας οι πολύτεκνοι να εξακολουθήσουν να έχουν δωρεάν Ιατροφαρμακευτική και οδοντιατρική περίθαλψη.

 

 8.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

1.      Ρεύμα

Ειδική διατίμηση  για πολύτεκνες οικογένειες στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

 

2.      Πετρέλαιο θέρμανσης

Να επιχορηγούνται και οι πολύτεκνες οικογένειες για το πετρέλαιο θέρμανσης

 

8.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

1.      Άδειες κυκλοφορίας

Ζητούμε να μειωθούν οι άδειες κυκλοφορίας κατά 50% στα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού.

2.      Τηλεπικοινωνίες

Ζητούμε ειδικές τιμές για πολύτεκνες οικογένειες.

3.      Άδειες «Τ»

Οι πολύτεκνοι να έχουν προτεραιότητα στην παραχώρηση αδειών για «Ταξί» «αγροτικά και αστικά οχήματα μεταφοράς», «Σχολή οδηγών» κλπ.

4.      Μέσα Συγκοινωνίας

Οι πολύτεκνοι  και τα παιδιά τους να δικαιούνται μισό εισητήριο σε όλα τα μέσα συγκοινωνίας

  9.  ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

 1. Φορολογίες

     Να παρέχεται έκπτωση από 25% μέχρι 50% στις πολύτεκνες οικογένειες στις      φορολογίες που επιβάλουν οι Δήμοι και τα Κοινοτικά Συμβούλια.

 2. Τέλη συλλογής σκυβάλλων

       Να παρέχεται έκπτωση από25% μέχρι 50% στις πολύτεκνες οικογένειες.

 3. Νερό

     Να γίνουν ειδικές διατιμήσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες ή εκπτώσεις.

  10.    ΓΕΝΙΚΑ

 Άδειες λειτουργίας ΠΡΟΠΟ – ΛΟΤΤΟ κλπ

    Οι πολύτεκνοι να έχουν προτεραιότητα στη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρακτορείων ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κλπ.