ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Σας πληροφορούμε ότι θα συνεχιστεί και για τη νέα χρονιά το πρόγραμμα ομαδικής Ασφάλειας που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια. Το πρόγραμμα, όπως γνωρίζετε, καλύπτει τους πολύτεκνους ηλικίας μέχρι 70 ΧΡΟΝΩΝ που θα πληρώσουν το σχετικό ασφάλιστρο.

Το χρονιαίο ασφάλιστρο είναι 10 ευρώ (£6) και θα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για την περίοδο 1.3 μέχρι 28.2.

Η κάλυψη είναι 17086 ευρώ (£10.000) και αφορά τις πιο κάτω περιπτώσεις.

1. Απώλεια ζωής από ατύχημα.

2. Μόνιμη ολική ή μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

1. Θάνατος από ατύχημα €17.086 (£10.000)

2. Μόνιμη Ολική ανικανότητα από ατύχημα 17.086 (£10.000)

3. Μόνιμη Μερική ανικανότητα από ατύχημα (% βάσει κλίμακας Ανικανότητας) 17.086 (£10.000)

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

1. Ολική και μόνιμη ανικανότητα άσκησης οποιουδήποτε επαγγέλματος ή απασχόλησης με οποιαδήποτε εργασία 100%

2. Ολική και ανεπανόρθωτη τύφλωση και στα δύο μάτια 100%

3. Ολική και ανεπανόρθωτη τύφλωση στο ένα μάτι και απώλεια μιας παλάμης ή ενός ποδιού από τον αστράγαλο και κάτω 100%

4. Ολική και ανεπανόρθωτη τύφλωση στο ένα μάτι 50%

5. Απώλεια και των δύο παλάμων ή ποδιών από τον αστράγαλο και κάτω ή της μίας παλάμης και του ενός ποδιού από τον αστράγαλο και κάτω 100%

6. Απώλεια της μιας παλάμης ή του ποδιού από τον αστράγαλο και κάτω 50%

7. Απώλεια της ακοής ή της ομιλίας 50%

8. Απώλεια της ακοής στο ένα αυτί 15%

9. Απώλεια βραχίονα από τον ώμο 75%

10. Απώλεια βραχίονα κάτω από τον ώμο 65%

11. Απώλεια σκέλους από το ισχίον 75%

12. Απώλεια σκέλους κάτω από τον ισχίον 65%

13. Απώλεια δύο φάλαγγων του αντίχειρα 25%

14. Απώλεια μίας φάλαγγας του αντίχειρα 10%

15. Απώλεια τριών φάλαγγων του δείκτη 10%

16. Απώλεια δύο φάλαγγων του δείκτη 8%

17. Απώλεια μίας φάλαγγας του δείκτη 4%

18. Απώλεια δακτύλου άλλου από τον αντίχειρα ή τον δείκτη 5%

19. Απώλεια μεγάλου δακτύλου των ποδιών 5%

20. Απώλεια οποιουδήποτε άλλου δακτύλου των ποδιών 1%

21. Οποιαδήποτε μόνιμη ή μερική ανικανότητα που δεν καθορίζεται ανωτέρω εκτός από την απώλεια της αίσθησης της γεύσης ή της όσφρησης *

* Τέτοιο ποσοστό που θα υπολογίζεται από την Εταιρεία και το οποίο σύμφωνα με τη γνώμη των ιατρικών συμβούλων της Εταιρείας δεν είναι ασυμβίβαστο με τα ανωτέρω, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το επάγγελμα του Καλυπτόμενου Προσώπου.

Όλα τα πιο πάνω υπόκεινται στους όρους και εξαιρέσεις του σχετικού συμβολαίου.